مراكز فروش
شرکت ترانه گستر ایلیا          --         مشیر غربی           --     32340939  

آموزشگاه موسیقی اردیبهشت --          ساحلی غربی              --      2663-3225

آموزشگاه موسیقی باریتون --  ابتدای بلوار چمران           --   36289015

آموزشگاه موسیقی آبنوس --          فلکه گاز           --   32272346 

آموزشگاه موسیقی سارنگ --       فرهنگ شهر     --   36303921 

آموزشگاه موسیقی باران --    معالی آباد- ساختمان آتنا2    --   36357213