مراكز فروش
شرکت ترانه گستر ایلیا          --         مشیر غربی           --     32340939  

آموزشگاه موسیقی اردیبهشت -- ساحلی غربی         --   2663-3225

آموزشگاه موسیقی باریتون
-- 
ابتدای بلوار چمران    --   36289015


آموزشگاه موسیقی آبنوس --          فلکه گاز           --   32272346 

آموزشگاه موسیقی ضرب آهنگ-- قدوسی غربی        --  36306634

آموزشگاه موسیقی سارنگ --          فرهنگ شهر     --   36303921