مراكز فروش
شرکت ترانه گستر ایلیا  --         مشیر غربی           --     32340939  

آموزشگاه موسیقی باریتون --  ابتدای بلوار چمران   --     36289015

آموزشگاه موسیقی ماهور --         ستارخان             --  
36265168

آموزشگاه موسیقی آبنوس --          فلکه گاز            --   32272346 

آموزشگاه موسیقی باران --           معالی آباد           --   36357213


آموزشگاه موسیقی سارنگ --          فرهنگ شهر     --   36303921 
       
آموزشگاه موسیقی آوای شیراز-     بولوار گلستان     --   37304617