مراكز فروش
شرکت ترانه گستر ایلیا  --         مشیر غربی           --     32340939  

آموزشگاه موسیقی باریتون --  ابتدای بلوار چمران    --   36289015

آموزشگاه موسیقی آبنوس --          فلکه گاز           --   32272346 

آموزشگاه موسیقی آرشه--            پل زرگری          --    36288555

آموزشگاه موسیقی سارنگ --          فرهنگ شهر     --   36303921