مراكز فروش
شرکت ترانه گستر ایلیا          --         مشیر غربی           --      32340939  

آموزشگاه موسیقی اردیبهشت --          ساحلی غربی              --        2663-3225

آموزشگاه موسیقی آبنوس --          فلکه گاز           --        32272346 

آموزشگاه موسیقی سارنگ --       فرهنگ شهر     --           36303921 

آموزشگاه موسیقی باریتون--       ابتدای بلوار چمران     --   36289014

آموزشگاه موسیقی دلشدگان--       معالی آباد    -- --          36358982