فیلم آنابل-2

زمان :پنجشنبه 2 آذر ساعت 17 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم آی برادر کجایی؟

زمان :پنجشنبه 2 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن ایموجی

زمان :جمعه  3 آذر  ساعت 17 (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم احمق و احمق تر-2

زمان :جمعه  3 آذر ساعت 19 (کمدی)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم دکتر استرنج لاو

زمان :شنبه 4 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم جنگ برای سیاره میمون ها

زمان :یکشنبه  5 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم همچون در یک آینه

زمان :دوشنبه  6 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم بیبی راننده

زمان :سه شنبه 7 آذر ساعت 17 (نبم بهاء)(کمدی)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم IT

زمان :سه شنبه  7 آذر ساعت 19 (نیم بهاء)(ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم مامی

زمان :چهارشنبه 8 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم پول رو بردار و فرار کن

زمان :پنجشنبه 9 آذر ساعت 17 (کمدی)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم آنابل-2

زمان :پنجشنبه 9 آذر ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن عروسک های جعبه ای

زمان :جمعه  10 آذر ساعت 17 (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم اما

زمان :جمعه  10 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط