فستیوال بزرگ خوانندگان پاپ
1396/2/17
22 اردیبهشت روز برگزاری فستیوال بزرگ خوانندگان پاپ در سالن شهید دستغیب شیراز