فیلم خوکدانی

زمان :دوشنبه 1  بهمن ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم شیفت شب

زمان :سه شنبه  2  بهمن ساعت 17 (ترسناک)  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم فستیوال جهنم

زمان :سه شنبه 2 بهمن ساعت 19 (ترسناک)  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم حیات وحش

زمان :جمعه 5  بهمن ساعت 19  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم روما

زمان :چهارشنبه 3  بهمن ساعت 19  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم ریک پسر سفید پوست

زمان :پنجشنبه 4  بهمن ساعت 17  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم جعبه پرنده

زمان :پنجشنبه 4  بهمن ساعت 19  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم اتوبوسی به نام هوس

زمان :جمعه 5  بهمن ساعت 17  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط