فیلم حادثه در سرزمین ارواح

زمان :  سه شنبه  ۲۲  آبان  ساعت ۱۷ (ترسناک) 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم سوارکار

زمان :  سه شنبه  ۲۲  آبان  ساعت  ۱۹  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم ام

زمان :  چهارشنبه  ۲۳  آبان  ساعت ۱۹  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن شگفت انگیزان -۲

زمان :  پنجشنبه  ۲۴  آبان  ساعت ۱۷ (دوبله) 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم راهبه

زمان :  پنجشنبه   ۲۴  آبان  ساعت ۱۹ (ترسناک) 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم توطئه آمیز-۳

زمان :  جمعه  ۲۵  آبان  ساعت ۱۷ (ترسناک) 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم جنگ سرد

زمان :  جمعه   ۲۵  آبان  ساعت ۱۹ 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط