همایش آموزش وکب کدینگ

زمان : 12 الی 14 مرداد ماه 98 
مکان :  میدان احسان - مجتمع فرهنگی ورزشی احسان

خرید بلیط