برنامه های در حال اجرا
فیلم منچستر کنار دریا

زمان :  جمعه 4 فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم متفقین

زمان : یکشنبه 6 فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم زیر درختان زیتون

زمان :شنبه 5 فروردین  فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم انزجار

زمان : دو شنبه 7 فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم طالع نحس

زمان : سه شنبه 8 فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم مسافران

زمان : چهارشنبه 9 فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن آواز

زمان : جمعه 11 فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم به پیانیست شکلیک کن

زمان : دوشنبه 14 فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم سکوت

زمان : پنج شنبه 10 فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

آرشیو برنامه ها